Privacyverklaring

We hechten veel waarde aan de privacy van bezoekers van www.toptraject.nl. Daarom zorgen we ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder lichten we toe waarom we deze gegevens opslaan en waar we deze voor gebruiken.

Het Toptraject is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.toptraject.nl / zie contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Toptraject verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, in bijvoorbeeld het contactformulier.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en (eventueel) achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@toptraject.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Toptraject verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– www.toptraject.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en in kaart te brengen hoe lang je op de website bent, welke pagina’s je bezocht hebt en hoeveel pagina’s of berichten je gelezen/bekeken hebt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Toptraject neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Het Toptraject gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Toptraject bewaart je persoonsgegevens 26 maanden. Daarna worden ze automatisch verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Toptraject verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doordat www.toptraject.nl gebruik maakt van Google Analytics worden er persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Wij delen dus niet actief informatie met anderen, maar via Google Analytics gebeurt dit normaal gesproken wel.

Echter hebben wij de verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en wij hebben gegevens delen uitgeschakeld. Dit betekent dat jouw gegevens dus niet worden gedeeld met derden.

Cookies

Www.toptraject.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Toptraject en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier van deze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het Toptraject wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Toptraject neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op deze website.